Een escalatieladder in de klas? (2023)

18 maart 2019

(Video) Orde houden in de klas - Deel 6: DE ESCALATIELADDER

Door Milou Dekkers

Tags

(Video) Orde houden - Wisselmomenten

Een escalatieladder in de klas? (1)

Onenigheid met een collega? Een leerling die je het bloed onder de nagels vandaan haalt? De vraag is: hoe los je het op? De escalatieladder is een populaire manier om het conflict in kaart te brengen. Maar: wat kun je nou met zo’n ladder? In dit artikel lees je er alles over.

De escalatieladder, in 1941 bedacht door Friedrich Glasl, geeft aan hoe een conflict zich ontwikkelt. Hoe verder op de ladder, hoe moeilijker het conflict op te lossen is. De ladder heeft negen treden en kent drie fases. Elke stap op de ladder staat bovendien voor een positie in het conflict.

Drie fases van conflict

In iedere fase nemen de conflicterende partijen een andere houding aan. Afhankelijk van de fase van het conflict wordt vervolgens naar een passende oplossing gezocht:

1. Relationele fase – win/win
In deze fase is er sprake van een meningsverschil, maar zoeken beide partijen een oplossing waar iedereen blij mee is. Het herstellen van de goede relatie staat voorop.

2. Emotionele fase – win/verlies
Beland je in de emotionele fase, dan is de redelijkheid verdwenen. Emotie neemt de overhand, er is geen begrip voor de ander en je denkt vanuit eigenbelang.

(Video) Orde houden in de klas - Deel 1: DE ONDERBUIK

3. Vechtfase – verlies/verlies
In de vechtfase is het conflict zo geëscaleerd dat de twee partijen niet langer met elkaar in een ruimte willen zijn. Het gaat niet meer om de situatie. De woede is gericht op de persoon.

Escalatieladder in de klas?

Je gebruikt een escalatieladder om een conflict te de-escaleren. Behalve bij conflicten met collega’s kun je een escalatieladder ook gebruiken in de klas. Ook bij conflicten tussen leerlingen kun je de ladder in je achterhoofd houden. Om te bepalen hoe je het conflict het best kunt oplossen, kijk je eerst waar het zich op de escalatieladder bevindt. Op basis daarvan bepaal je een oplossingsstrategie. In de relationele fase kun je er samen nog uitkomen: praten helpt dan. In de emotionele fase is hulp van een bemiddelaar onmisbaar. Eenmaal in de vechtfase is de oplossing minder makkelijk en vraagt de situatie om mediators.

Maak je eigen escalatieladder

Tot de vechtfase wil je het in de klas (en daarbuiten) uiteraard niet laten komen. Dat hoeft ook niet als je voor jezelf een duidelijke escalatieladder opzet. Daarmee maak je al in de eerste stappen van een conflict de juiste keuzes om het conflict de kop in te drukken. Je kunt een eigen escalatieladder maken waarbij je stap voor stap uiteenzet hoe je omgaat met een conflictsituatie in de klas. Welk gedrag heeft welke consequenties? Bijvoorbeeld: praat een leerling door de les, dan krijgt diegene een waarschuwing. Wordt er geschreeuwd in de klas, dan moet diegene de les verlaten.

Treden om leerling te bereiken

Een ladder bestaat uit meer dan twee treden. Bedenk dus genoeg stappen om je eigen escalatieladder vorm te geven. Wat kun je doen om leerlingen te bereiken en een conflictsituatie in de klas te beëindigen? Oogcontact maken, naar een leerling toelopen, de leerling apart zetten, een persoonlijk gesprek voeren; het zijn slechts enkele voorbeelden. Beland je onverhoopt in de emotionele fase? Dan kan een gesprek met de mentor van de leerling erbij uitkomst bieden.

Gebruik jij een escalatieladder in je les? Hoe ziet deze eruit? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

(Video) de escalatieladder

(Video) C4B1 Escalatieladder Ordeverstoring

FAQs

Wat is een escalatieladder onderwijs? ›

De escalatieladder is in 1941 bedacht door Friedrich Glasl. Het is een model dat laat zien hoe een conflict zich ontwikkelt. Hoe verder op de ladder, hoe moeilijker het conflict op te lossen is. De ladder bestaat uit drie fases, verdeeld over negen treden.

Waarom is een escalatieladder belangrijk? ›

De escalatieladder wordt gebruikt om een conflict te de-escaleren. Naast conflicten tussen organisaties of collega's kan een escalatieladder ook in het onderwijs gebruikt worden. Orde houden in de klas doet een docent het liefst zo vroeg mogelijk.

Hoe de Escaleer je een conflict? ›

De bereidheid om samen een conflict op te lossen is dan gering. Wanneer je wil de-escaleren probeer je het tegenovergestelde te bereiken. Je wilt graag dat partijen qua standpunten naar elkaar toe groeien of in ieder geval bereid zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Wat is de escalatieladder van glasl? ›

De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. De mediator de-escaleert een probleem tijdens de mediation.

Wat is escalerend gedrag? ›

Escaleren is het stap voor stap ernstiger (laten) worden van een situatie, waardoor zo'n toestand ontstaat dat je niet meer terug kan. Als je escalatie wilt voorkomen, moet je er voor zorgen vroegtijdig signalen van opbouwende spanning bij jezelf of je cliënt te herkennen en hier op te reageren.

Welk belangrijkste doel heeft de escaleren? ›

Het doel van de-escaleren is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Hoe ontstaan conflicten in een team? ›

Teamconflicten ontstaan doorgaans als het volgende speelt: Het team is het onderling niet eens over de gestelde doelen. De teamleden en hun leidinggevende zitten niet op één lijn. De teamleden verwachten iets anders van elkaar of hun leidinggevende en vice versa.

Wat moet je niet doen bij een conflict? ›

5 dingen die je nooit moet doen bij een arbeidsconflict:
 1. Teken niet zomaar voor verslagen, officiële waarschuwingen of zelfs een vaststellingsovereenkomst. ...
 2. Op sociale media klagen over je werkgever en hoe je bent behandeld. ...
 3. Emoties de overhand laten nemen.

Hoe omgaan met conflicten in een team? ›

Kundig omgaan met conflicten in je team houdt onder andere het volgende in:
 1. Erken dat conflicten deel uitmaken van samenwerken.
 2. Leer signalen van spanningen en conflicten herkennen.
 3. Ontloop conflicten nooit en leer verschillende perspectieven inzien.
Jan 20, 2021

Hoe om te gaan met verbale agressie? ›

Zorg altijd voor voldoende ruimte tussen u en de agressor. Geef uw grens tijdig aan en stel vragen waardoor de agressor even moet nadenken. Geef ruimte aan frustratie-agressie en vertel wat u wel en wat u niet kunt doen. Stel de agressor voor de keuze: of u stopt met dit gedrag of ik beëindig het gesprek.

Wat is verbale escalatie? ›

Als patiëntengeagiteerd, boos of overstuur raken en er crisisgedrag gaat ontstaan is er een kans dat er agressie incidenten of zelfbeschadiging kan gaan ontstaan. Het gebruik van verbale de-escalatie technieken kunnen in zulke omstandigheden rust brengen. Dit proces wordt ook wel ontlading of de-escalatie genoemd.

Wat is escalatie management? ›

In veel organisaties wordt gewerkt met het escalatiemodel. Dit houdt in dat wanneer medewerkers een conflict of issue hebben met een collega of klant en er zelf niet uitkomen, ze mogen escaleren. De leidinggevende mag dan de boel rechttrekken.

Wat is een ander woord voor escalatie? ›

Puzzelomschrijvingen van escalatie:

Gestage toename. Het uit de hand lopen van een conflict. Ontaarding. Opklimming.

Wat is de juiste volgorde van de drie fasen van handelen bij agressie? ›

Er zijn drie mogelijkheden: Laten gaan : Je besluit het gedrag te negeren. De-escaleren : Je besluit de cliënt aan te spreken op zijn gedrag, de-escalatie. Alarm slaan en assistentie inschakelen : Je schat in dat het verstandiger is om hulp in te schakelen.

Wat zijn de drie standaard reacties op een agressieve situatie? ›

begrip tonen en een gevoelsreflectie geven. vragen stellen en doorvragen naar de oorzaken van de frustraties. samenvatten om te controleren of je de ander goed hebt begrepen.

Hoe krijg je een klas rustig? ›

Chaos in de klas, zo ga je die tegen
 1. Laat zien dat je de baas bent. ...
 2. Let op je lichaamstaal. ...
 3. Zorg dat je als eerste in het lokaal bent. ...
 4. Blijf trouw aan je eigen stijl. ...
 5. Gebruik de ik-boodschap. ...
 6. Interpreteer 'orde' ruim. ...
 7. Creëer afstand tot de leerlingen. ...
 8. Zet onwillige leerlingen aan het werk.
Jul 16, 2018

Wat doen als een leerling niet luistert? ›

Geef een keuze

De kinderen zullen zich naar wens gedragen. Overtreed een leerling de regel opnieuw dan is het tijd om een keuze te stellen. “Ik heb net uitgelegd dat ik wil dat je stil bent als een ander praat.” Ik geef je een keuze; je luistert stil of je draait je stoel om.” Het kind zal altijd kiezen voor luisteren.

Wat doen als leerling les verstoort? ›

5.2 Aansturen met lichaamstaal

Als een leerling de les verstoort, is het eerste wat je doet de verstoring met lichaamstaal aansturen met als doel daarmee de verstoring op te lossen. Deze manier van oplossen van een verstoring draagt bij aan de orde omdat je onhoorbaar en efficiënt storend gedrag oplost.

Wat betekent het woord escaleren? ›

(van conflicten) erger/heviger worden

1) Erger worden 2) Ernstiger worden 3) Geleidelijk uitbreiden 4) Het steeds erger worden van een conflictsituatie 5) Hoog oplopen 6) Steeds erger worden van een conflicts... uit de hand lopen Voorbeeld: Als dat zo door gaat, dan escaleert het straks.

Hoe herken je frustratie agressie? ›

Frustratie agressie wordt gekenmerkt door snel oplopende emoties, zoals boosheid, woede, onmacht of paniek. Deze emotie wordt veroorzaakt door een negatieve verrassing, teleurstelling of een moeilijke situatie.

Wat valt onder verbale agressie? ›

Verbale agressie – uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden. Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.

Welke landen hebben Oorlog 2022? ›

De 10 crises die de wereld niet kan negeren in 2022
 1. Afghanistan: de crisis na het conflict.
 2. Ethiopië: een case study in klimaat en conflict. ...
 3. Jemen: toenemende impact van een langdurig conflict. ...
 4. Nigeria: toenemende onveiligheid in het hele land. ...
 5. Zuid-Soedan: regionale spanningen verhogen risico's. ...
Jan 7, 2022

Hoe laat je een conflict loslaten? ›

Een conflict verwerken

Bij gevoelige mensen heeft dat proces meer tijd nodig. Om het loslaten van het conflict gemakkelijker te maken is het belangrijk dat u zich minder bezig gaat houden met de ander. Richt u in plaats daarvan op uw eigen emoties. Stop ze niet weg, maar observeer ze zonder erover te oordelen.

Wat is het verschil tussen een ruzie en een conflict? ›

Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.

Welke vragen stellen bij conflict? ›

Probeer de oorzaak van de ergernis te achterhalen door aan de betrokkenen open vragen te stellen: vragen die de ander niet met ja of nee kan beantwoorden. Win ook informatie in bij andere collega's om zo een goed beeld van de situatie te krijgen. nagaan om wat voor een soort conflict het gaat.

Hoe kan jij ons team versterken? ›

10 Tips Om de Samenwerking binnen Teams te Verbeteren
 1. Stel team doelen. ...
 2. Creëer de juiste omgeving. ...
 3. Werk aan samenhang. ...
 4. Visualiseren ideeën en doelen. ...
 5. Breek barrières. ...
 6. Leren, niet beleren. ...
 7. Wees een inspiratiebron. ...
 8. Van herkenning naar respect.

Hoe herken je een conflict? ›

 • een van je medewerkers toch redelijk plotseling minder motivatie laat zien,
 • diegene ineens ander verzuim gedrag laat zien en zich vaker ziek meldt,
 • hij/zij reageert sneller boos of is het met jou of met iemand anders uit het team oneens, en dat meer dan normaal,
Oct 30, 2017

Hoe begin je een gesprek na een ruzie? ›

Spreek alsjeblieft wat rustiger, dan kan ik je helpen.”

Verzoek de ander vriendelijk om te bedaren (“Spreek alsjeblieft wat rustiger…”), want alleen zo kun je begrijpen wat er aan de hand is en er mogelijk zelfs iets aan doen (“… dan kan ik je helpen.”).

Wat is een onwerkbare situatie? ›

Onwerkbare situaties, ze komen vaak voor. Situaties waarin je als werknemer niet meer met plezier naar je werk gaat. Dat kan met van alles te maken hebben, zoals onenigheid met je leidinggevende, een collega die een totaal andere werkhouding heeft, of je wordt buitengesloten tijdens after-work-events.

Hoe noem je iemand die conflicten vermijd? ›

Introverte mensen houden over het algemeen niet van conflicten. Ze bewaren liever de harmonie, omdat ze op deze manier prettiger samenwerken. Veel introverten zijn gevoelig voor sfeer, dus als een sfeer vijandig of onveilig is, dan zal dat zijn weerslag hebben op hun prestatie.

Wat veroorzaakt een conflict? ›

Oorzaken van conflicten
 • middelenverdeling.
 • machtsverschillen.
 • emoties.
 • communicatie en informatie.
 • afhankelijkheidsrelaties.
 • cultuurverschillen.
 • onduidelijke structuur.
 • tijdsdruk.

Welke vormen van conflicten zijn er? ›

Soorten conflicten
 • Instrumentele conflicten. Het conflict gaat over inhoudelijke zaken. ...
 • Onderhandelingsconflicten. Bij deze conflicten draait het om de verdeling van schaarse middelen. ...
 • Machtsconflicten. Wie is de baas? ...
 • Sociaal-emotionele conflicten. Deze conflicten draaien rond waarden, normen, vertrouwen en aanvaarding.

Wat versterkt een conflict? ›

Een conflict duidt op een essentiële tegenstelling, iets wat een vruchtbare samenwerking in de weg zit. Zo'n tegenstelling kun je dus maar beter samen gaan onderzoeken en oplossen. Dat is blijkbaar nodig om samen verder te groeien. Conflicten hanteren, samen met de ander, versterkt de harmonie.

Hoe herken je een agressief persoon? ›

Net zoals trillen een fysiek signaal van irritatie is, kunnen andere bewegingen ook indicatief zijn voor opkomende agressieve uitingen. Voorbeelden hiervan zijn het schudden met een vinger of het hoofd, het ballen van een vuist, of rusteloos schuifelen met een voet.

Waar komt agressief gedrag vandaan? ›

De oorzaken van agressie – risicofactoren

Door ziekte, geldproblemen, verslaving, medicijnen of drugs kunnen mensen ook sneller agressief reageren. Ook negatieve gedachten en gevoelens als angst, achterdocht, wantrouwen, gezichtsverlies of onveiligheid zijn ook vaak een trigger voor agressief gedrag.

Wat moet je zeggen als iemand boos op je is? ›

Omgaan met boosheid en irritatie
 1. Luister. Laat zien dat je luistert, vat samen en stel open vragen. ...
 2. Maak de boosheid minder. Toon begrip voor zijn situatie zonder jezelf te verontschuldigen. ...
 3. Verduidelijk en neutraliseer het probleem. ...
 4. Stel oplossingen voor. ...
 5. Sluit positief af.

Wat is passief agressief gedrag? ›

Deze vorm van agressief gedrag is een gecamoufleerde vorm van verzet, woede of vijandigheid. Je gaat iets of iemand uit de weg, doet iets niet of je bent het niet eens met een bepaalde beslissing en komt daar niet openlijk voor uit.

Hoe schrijf je de escalatie? ›

de de-escalatie

(v.) Verbuigingen: de-escalaties (meerv.)

Hoe communiceer je met een agressor? ›

Kalmeren: uit laten razen, actief luisteren, begrip tonen, vragen stellen, vragen beantwoorden/informatie geven, houd voldoende afstand; Confronteren: gedrag benoemen, grenzen aangeven, consequentie aangeven, keuze bij de agressor laten.

Waarom is een Escalatieladder belangrijk? ›

De escalatieladder wordt gebruikt om een conflict te de-escaleren. Naast conflicten tussen organisaties of collega's kan een escalatieladder ook in het onderwijs gebruikt worden. Orde houden in de klas doet een docent het liefst zo vroeg mogelijk.

Waarom escaleren conflicten? ›

Wil jij een conflict de-escaleren? Dat betekent dat jij een poging wil doen om de spanning in een bestaand conflict te verminderen. Je probeert partijen of standpunten bij elkaar te brengen en je probeert de angel of het venijn uit het conflict te halen.

Wat is een frustratie agressie? ›

Frustratie-agressie is een van de meest voorkomende vormen van agressie. Het ontstaat door een opeenstapeling van irritaties en negatieve ervaringen. Uiteindelijk zorgt dit voor een uitbarsting van emoties. Frustratie-agressie is daarom ook niet gericht aan jou: het is woede die iemand richt op zichzelf.

Hoe kan je escalatie voorkomen? ›

Als je escalatie wilt voorkomen, moet je er voor zorgen vroegtijdig signalen van opbouwende spanning bij jezelf of je cliënt te herkennen en hier op te reageren. Die reactie is gericht op het wegnemen van de spanning. Dat noemt men deëscaleren.

Wat is een Escalatieproces? ›

Een escalatieproces geeft de eigenaar van een contract een basis voor een geautomatiseerde controle op de uitvoer van taken. Het versturen van een taak geeft niet de garantie dat die taak ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Wat betekent geschil escaleren? ›

(ov) (een geschil) minder hevig doen worden ♢ Het uitgesproken voornemen om de troepen terug te trekken de-escaleerde het conflict niet.

Wat valt er onder passend onderwijs? ›

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio of stad samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.

Welke vormen onderwijs zijn er? ›

Er zijn verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Sommige scholen geven tweetalig onderwijs.
...
Scholen die uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing
 • evangelisch;
 • rooms-katholiek;
 • islamitisch;
 • protestants-christelijk;
 • humanistisch.

Wat is het verschil tussen passend en speciaal onderwijs? ›

Passend onderwijs is er voor ieder kind. Speciaal onderwijs is een bestaand systeem van scholen die op verschillende niveaus en manieren zijn toegerust op het geven van onderwijs aan kinderen met een beperking. Het kan daarbij gaan om geestelijke of lichemelijke beperkingen en soms om allebei tegelijk.

Waarom klassikaal onderwijs? ›

Voordelen van klassikaal onderwijs

Zo kan de student ervaringen uitwisselen met medestudenten die wellicht al werkzaam zijn binnen het vakgebied en zo tot nieuwe inzichten komen. Daarnaast helpt het dat er bij klassikaal onderwijs minder prikkels van buitenaf zijn en de student meer gefocust is op de lesstof.

Wat is een nadeel van de Wet passend onderwijs? ›

niet de juiste expertise voor extra ondersteuning (45 procent) te weinig helderheid of leerling extra steun kan krijgen (35 procent) te maken met hogere werkdruk (99 procent) problemen met het overplaatsen naar speciaal onderwijs (65 procent)

Is passend onderwijs mislukt? ›

Passend onderwijs werd in 2014 ingevoerd en moest ervoor zorgen dat leerlingen met een beperking en gedragsproblemen beter begeleid zouden worden en vaker op een reguliere school kunnen blijven. Maar uit de recent verschenen Evaluatie Passend Onderwijs blijkt dat het niet alle verwachtingen zijn uitgekomen.

Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs? ›

Ondersteuning op school voor hoogbegaafde kinderen

Als blijkt dat uw kind hoogbegaafd of getalenteerd is, kan een school bijvoorbeeld: extra lesstof aanbieden; de bestaande lessen versneld afwerken; een aparte klas inrichten binnen de gewone school, zoals plusklassen.

Wat zijn de 3 functies van onderwijs? ›

Kwalificatie, socialisatie en subjectivering verschijnen daarmee niet alleen als drie functies van onderwijsprocessen, maar ook als drie doeldomeinen van het onderwijs.

Wat is het laagste niveau? ›

Het laagste niveau van het voortgezet onderwijs is het praktijkonderwijs. Dit onderwijs is speciaal voor jongeren die het moeilijk vinden om een diploma te behalen in het 'reguliere' voortgezet onderwijs. Het halen van een diploma op vmbo niveau is voor veel praktijkonderwijs leerlingen te hoog gegrepen.

Wat is hoger kader of basis? ›

Het belangrijkste verschil tussen basis- en kaderberoepsgericht is het niveau waarop de lesstof wordt aangeboden. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je naar niveau 2 van het mbo. De kaderberoepsgerichte leerweg geeft je toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo.

Welke IQ gaan naar speciaal onderwijs? ›

De leerling beschikt over cognitieve mogelijkheden op tenminste moeilijk lerend niveau (IQ > 60-70). Daar- naast kan er bij de leerling sprake zijn van onder andere taakwerkhoudingsproblemen, een nega- tief zelfbeeld, faalangst en/of gedragsproblematiek.

Welke 4 soorten speciaal onderwijs is er? ›

Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen; Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis; Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch); Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Wie bepaalt of een kind naar speciaal onderwijs moet? ›

Voordat de school uw kind toelaat, moet de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. Deskundigen adviseren het samenwerkingsverband of uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft.

Wat is klassikaal leren? ›

Klassikaal onderwijs is de meest traditionele vorm van lesgeven waarbij studenten en docenten aanwezig zijn in eenzelfde klaslokaal. E-learning, ook wel online leren genoemd, zit aan de andere kant van het spectrum en gaat volledig uit van het gebruik van elektronische media.

Wat houdt goed onderwijs in? ›

Goed onderwijs is gericht op de autonomie van leerlingen en op het samenwerken; beide aspecten hebben betrekking op de toekomstgerichtheid van het onderwijs. Vorming is het doel van goed onderwijs. Goede leraren hebben oog voor kinderen en laten hen leren.

Hoe dan pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen? ›

In 'Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen' laten Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings zien welke thema's belangrijk zijn om bespreekbaar te maken vanuit dit perspectief, en hoe je kunt werken aan een goede visie-ontwikkeling op deze thematiek binnen je school.

Videos

1. Bijlage 14.3: escalatieladder 3 - adequaat ingrijpen
(Roland Katz)
2. Conflict escalatieladder
(Michiel)
3. Brutaal in de klas
(PatientHope)
4. Saul de Caluwé | Hanteren van een escalatieladder in onderwijssituaties
(Saul de Caluwé)
5. Escalatieladder
(dsfsdasdable)
6. Orde houden - straffen en het zes-weken-principe
(René Kneyber)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 03/31/2023

Views: 5611

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.